Podmínky objednávky SSL certifikátů

Smluvní strany souhlasí s uvedenými Podmínkami objednávky SSL certifikátů (dále jen Podmínky) prostřednictvím internetu a potvrzují svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě Smlouvy.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Společnost ZONER software, a.s. vydává v souladu s §273 zák. č. 513/1991 Sb. (Obch. zák.) v platném znění tyto Podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

   ZONER software, a.s., Nové sady 18, Brno, 602 00
   IČ: 49437381, DIČ: CZ49437381
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5824,
   (dále jen "Poskytovatel") na straně jedné


   a

   Zákazníkem
   (dále jen "Zákazník") na straně druhé

  2. Odesláním objednávkového formuláře Zákazník potvrzuje svůj zájem o zajištění objednávky, uděluje svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a platným ceníkem služeb.

 2. Objednávka

  1. Provedením objednávky se aktivuje příslušný Zákaznický účet a vytvoří se Zákazníkův profil, k němuž má přístup na adrese https://www.sslmarket.cz/login. Zřízení a vedení Zákaznického účtu není nikterak zpoplatněno. Zákazník se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby ke svému účtu bez jeho předchozího souhlasu.

  2. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami pro objednání, vystavení a užívání bezpečnostních certifikátů Certifikační autority, jejíž certifikát objednává. Zákazník se také zavazuje, že se těmito podmínkami souhlasí a bude se jimi řídit. Podmínky k jednotlivým typům CA a certifikátů jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých certifikačních autorit: THAWTE, Symantec, GeoTrust, RapidSSL.

  3. Zákazník odesláním objednávkového formuláře a následným potvrzením Podmínek výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že:

   1. Veškeré údaje a osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), týkající se Zákazníka uvedené ve formuláři nebo dodatečně získané budou shromážděny a uchovány v databázi Zákazníků spravované společností ZONER software, a.s., s tím, že budou dále zpracovávány a poskytovány třetím osobám za podmínek stanovených zákonem a těmito Podmínkami.

   2. Poskytne takové údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi dle příslušných požadavků v objednávce, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby bez jejího předchozího souhlasu.

   3. Poskytovatel je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zasílat Zákazníkům jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Poskytovatele.

   4. Poskytovatel je za podmínek stanovených Zákonem oprávněn předat údaje resp. databázi jinému správci, přičemž takový správce může být i zahraniční osobou.

   5. Poskytovatel je oprávněn identifikovat Zákazníka, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů, přičemž se má za to, že veškeré výše uvedené souhlasy jsou udělovány na celé období, kdy jsou údaje uchovávány v databázi, a jsou konečné v tom smyslu, že není pro jakékoli jednotlivé nakládání s údaji potřeba další konkrétní souhlas Zákazníka, pokud zákon nestanoví jinak.

  4. Zákazník se zavazuje vynaložit veškeré úsilí pro dokončení vystavení objednaného SSL certifikátu a zavazuje se maximálně spolupracovat s Certifikační autoritou, která daný certifikát vystavuje.

  5. Nebude-li poskytovatel schopen zajistit uhrazenou objednávku z důvodu zamítnutí CA, budou Zákazníkovi vráceny veškeré úhrady v plném rozsahu.

  6. V případě nespolupráce se zajištěním uhrazené objednávky či z důvodu nečinnosti Zákazníka může Poskytovatel objednávku po 30 dnech od posledního upozornění zrušit a vrátit úhradu objednávky poníženou o 10 % ceny objednávky, minimálně však o 500 Kč méně.

 3. Ostatní ustanovení

  1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit údaje a databázi proti zneužití, v případě předání údajů třetím osobám v souladu se zákonem a těmito Podmínkami však Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené zákonem.

  2. Poskytovatel je oprávněn odstranit Zákazníkův účet v případě, že:

   1. Poskytovatel má důvodné podezření, že Zákazník jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti.

   2. Zákazník poruší povinnosti stanovené v Podmínkách nebo povinnosti stanovené Certifikačními autoritami.

  3. Zákazník je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Zákaznického účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu info@sslmarket.cz .

 4. Reklamace a odstraňování poruch a závad

  1. Zákazník je povinen oznámit poskytovateli chybně objednané služby nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

  2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

  3. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám.

  4. V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to dopisem, faxem nebo e-mailem, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

  5. Uplatnění reklamace nemá vliv na výši a splatnost poplatků objednané služby.

  6. Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

 5. Závěrečná ustanovení

  1. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami objednávky SSL certifikátů jsou určeny příslušné české soudy.

  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění.
   Poskytovatel nicméně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby o změnách včas Zákazníka informoval.

  3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2012.