Smluvní podmínky SSLmarket pro objednání TLS certifikátů

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb Poskytovatele (viz níže). Pokud Zákazník v průběhu objednání služby nebo kdykoliv později vysloví souhlas s těmito Podmínkami, stávají se součástí uzavřené smlouvy a smluvní strany jsou povinny se těmito Podmínkami řídit.

  Úvodní ustanovení

  1. Společnost ZONER a.s. vydává Podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

   ZONER a.s., Nové sady 18, Brno, 602 00
   IČ: 49437381, DIČ: CZ49437381
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5824,
   kontatní e-mail info@sslmarket.cz a telefon +420 511 150 150
   (dále jen "Poskytovatel") na straně jedné


   a

   Zákazníkem
   (dále jen "Zákazník") na straně druhé

  2. Odesláním objednávkového formuláře Zákazník potvrzuje svůj zájem o zajištění objednávky, uděluje svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a platným ceníkem služeb Poskytovatele.

  3. Zákazníkem je fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba, která má u společnosti ZONER a.s. registrovaný zákaznický účet, a které tak společnost ZONER a.s. poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.

  4. Služby Poskytovatele jsou určené pouze osobám, které dosáhly věku alespoň 16 let, neboť Poskytovatel není schopen při uzavírání smlouvy prostřednictvím sítě Internet ověřit, zda je osoba mladší 16 let s ohledem na svůj rozumový vývoj schopna posoudit následky uzavření smlouvy.
  Objednávka

  1. Provedením objednávky se aktivuje příslušný Zákaznický účet a vytvoří se Zákazníkův profil, k němuž má přístup na adrese https://www.sslmarket.cz/login. Zřízení a vedení Zákaznického účtu není nikterak zpoplatněno. Zákazník se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby ke svému účtu bez jeho předchozího souhlasu.

  2. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami pro objednání, vystavení a užívání bezpečnostních certifikátů Certifikační autority, jejíž certifikát objednává. Zákazník se také zavazuje, že se těmito podmínkami souhlasí a bude se jimi řídit. Podmínky vydávající CA DigiCert jsou k dispozici na těchto webových stránkách a platí pro všechny značky CA - RapidSSL, Thawte, GeoTrust a Secure Site. Všechny ostatní související dokumenty jsou k dispozici v Legal Repository na digicert.com.

  3. Zákazník odesláním objednávkového formuláře a následným potvrzením Podmínek výslovně potvrzuje, že je seznámen s tím, že:

   1. Společnost ZONER a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (dále jako Nařízení). S kompletními informacemi o zpracování osobních údajů společností ZONER a.s. se zákazník seznámil v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

   2. Zákazník poskytne takové údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi dle příslušných požadavků v objednávce, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby bez jejího předchozího souhlasu.

   3. Zákazník bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování Poskytovatel nepotřebuje souhlas Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu:
    • Jméno a příjmení
    • Adresa
    • Telefonní číslo
    • E-mailová adresa

   4. Osobní údaje Poskytovatel zpracovává po dobu trvání služby. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu anonymizovány. Výjimkou je pouze případ, kdy má pro další zpracování osobních údajů Zákazníka Poskytovatel oprávněný zájem.

   5. Poskytovatel je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a v rámci oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů dle Nařízení, zasílat Zákazníkům e-mailové a SMS zprávy vztahující se k plnění objednaných služeb, včetně zpráv obsahujících informace o jiných službách Poskytovatele.

   6. Poskytovatel je oprávněn identifikovat Zákazníka, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
  4. Zákazník se zavazuje vynaložit veškeré úsilí pro dokončení vystavení objednaného SSL/TLS certifikátu a zavazuje se maximálně spolupracovat s Certifikační autoritou, která daný certifikát vystavuje.

  5. Nebude-li poskytovatel schopen zajistit uhrazenou objednávku z důvodu zamítnutí CA, budou Zákazníkovi vráceny veškeré úhrady v plném rozsahu.

  6. V případě nespolupráce se zajištěním uhrazené objednávky či z důvodu nečinnosti Zákazníka může Poskytovatel objednávku po 30 dnech od posledního upozornění zrušit a vrátit úhradu objednávky poníženou o 10 % ceny objednávky, minimálně však o 500 Kč méně.

  7. Digitální certifikáty standardu X.509 jsou vydávány elektronicky a v této podobě jsou zákazníkovi doručeny. Plnění uhrazené objednávky - vydaný certifikát - je doručen zákazníkovi e-mailem, následně je k dispozici ke stažení v zákaznickém účtu.

  Ostatní ustanovení

  1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit údaje a databázi proti zneužití, v případě předání údajů třetím osobám v souladu se zákonem a těmito Podmínkami však Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené zákonem.

  2. Poskytovatel je oprávněn odstranit Zákazníkův účet v případě, že:

   1. Poskytovatel má důvodné podezření, že Zákazník jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti.

   2. Zákazník poruší povinnosti stanovené v Podmínkách nebo povinnosti stanovené Certifikačními autoritami.
  3. Zákazník je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Zákaznického účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu info@sslmarket.cz.
  Reklamace a odstraňování poruch a závad

  1. Zákazník je povinen poskytovateli oznámit chybně objednané služby nebo závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Tato oznamovací povinnost platí rovněž pro poskytovatele.

  2. V případě, že mu v tom nebrání objektivní důvody, se poskytovatel zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby.

  3. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám.

  4. V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to dopisem, nebo e-mailem, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

  5. Uplatnění reklamace nemá vliv na výši a splatnost poplatků objednané služby.

  6. Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.
  Závěrečná ustanovení

  1. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami objednávky TLS certifikátů jsou určeny příslušné české soudy.

  2. Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám Poskytovatele

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to zejména s ohledem na legislativní změny, z důvodu vývoje či provozních požadavků služeb Poskytovatele. O změnách Podmínek je Poskytovatel povinen Zákazníka informovat nejméně 30 dnů před účinností změn. Spolu s informací o změně bude Zákazníkovi poskytnuta možnost souhlasit s novým zněním Podmínek nebo jej odmítnout a smlouvu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců.

  5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. února 2023.